Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Informații utile

Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, ASOCIATIA “Banca de Bine”,   va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei, cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea contractelor/acordurilor/parteneriatelor incheiate de Asociatie, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Asociatie. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Asociatia nu va putea sa presteze serviciile pentru care ne-ati contactat si/sau sa execute contractele in care este parte. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm (de ex., nume, prenume, email, telefon, data naștere etc) și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu Asociatia: de ex., ca donator existent sau potențial, ca voluntar, ca și consultant, ca parte a unui contract de sponsorizare/mecenat, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant, etc., în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie, etc).

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatie pentru urmatoarele scopuri:

 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest sens;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului/Acordului/Parteneriatului in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati prestarea unui serviciu de catre Asociatie;
 • Consimtamantul dumneavoastra conform Formularului de Acord in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate conform celor de mai sus vor fi retinute in baza de date a Asociatiei pe toata durata de executie a Contractului / Acordului / Parteneriatului ori de prestare a serviciilor si, ulterior, vor fi stocate pentru un termen cuprins intre 3 si 5 ani calculat de la data incetarii relatiei contractuale. In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, Asociatia va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.

Datele cu caracter personal colectate in baza unui consimtamant expres valabil exprimat si/sau  in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavoastra.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul GDPR:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita Asociatiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Asociatiei sa stearga datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Asociatiei;
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Asociatiei sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Asociatiei sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Asociatiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Asociatiei primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care Asociatia demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, indiferent de motiv, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Asociatia la adresa de e-mail: contact@bancadebine.ro si/sau, persoana de contact : Violeta Biltac